PROFESSIONALS QUE S’ESFORCEN PERMANENTMENT PER A LOGRAR LA MILLOR VERSIÓ DE SÍ MATEIXOS

Darrere de la façana brillant del Palau de Congressos de València hi ha un equip de professionals igualment brillant. Un equip complet i versàtil que t’acompanya des del disseny i la planificació del teu acte fins al seu moment culminant, que t’aporta un plus de valor en la qualitat general de l’esdeveniment i en tots els detalls.

 

PROCESSOSI QUALITAT RECURSOSHUMANS RISCSLABORALS MANTENIMENT EQUIPAMENTSI+D SEGURETAT DESENVOLUPAMENTDE L’ACTE CAPTACIÓDE NEGOCI COMUNICACIÓ ADMINISTRATIUFINANCER ADMINISTRACIÓI PROCESSOS NEGOCII COMUNICACIÓ DIRECCIÓ GERÈNCIA EDIFICII SEGURETAT

DIRECCIÓ GERÈNCIA

Sylvia Andrés Guilló
Directora gerent

La seua posició és central perquè dirigeix totes les àrees i les persones potenciant les capacitats de tots, coordina els equips creant sinèrgies que es retroalimenten i manté la visió clara per a aconseguir el millor servei al client, la qual cosa garanteix el compliment de la Missió.

ADMINISTRACIÓ I PROCESSOS

 

Daniel Sobrino Sancho
Director de l’Àrea d’Administració i Processos

Coordina les tasques administrativo-financeres de Processos i Qualitat, Recursos Humans i Auditories. Els ingressos i les despeses del Palau, la correcta supervisió de pagament de clients i a proveïdors i la seua plasmació segons els principis de transparència són part essencial en les seues tasques com a director d’àrea.

NEGOCI I COMUNICACIÓ

Juan Antonio Peña Bellver
Cap de l'Àrea de Negoci i Comunicació

S’afaena perquè els actes isquen bé i se sàpia, coordinant els equips de Desenvolupament de l’acte i de Comunicació Institucional.

EDIFICI I SEGURETAT

Francisco Reig Aleixandre
Director de l’Àrea d’Edifici i Seguretat

Vetlla per la conservació de l’edifici i la seua permanent posada al punt com a seu líder en la realització de congressos i esdeveniments. La posada al punt i la constant renovació de maquinàries, sistemes, subministraments i millores estructurals és essencial en el seu quefer. Coordina els equips de Manteniment, Seguretat i Equipaments Audiovisuals de l’edifici, així com els Riscs Laborals.

SEGURETAT

Francisco Reig Aleixandre
Director de l’Àrea d’Edifici i Seguretat

Vetlla per la conservació de l’edifici i la seua permanent posada al punt com a seu líder en la realització de congressos i esdeveniments.

La posada al punt i la constant renovació de maquinàries, sistemes, subministraments i millores estructurals és essencial en el seu quefer. Coordina els equips de Manteniment, Seguretat i Equipaments Audiovisuals de l’edifici, així com els Riscs Laborals.

EQUIPAMENTS I+D

Francisco Reig Aleixandre
Director de l'Àrea d'Edifici i Seguretat

Vetlla per la conservació de l’edifici i la seua permanent posada al punt com a seu líder en la realització de congressos i esdeveniments.

La posada al punt i la constant renovació de maquinàries, sistemes, subministraments i millores estructurals és essencial en el seu quefer. Coordina els equips de Manteniment, Seguretat i Equipaments Audiovisuals de l’edifici, així com els Riscs Laborals.

MANTENIMENT

Francisco Reig Aleixandre
Director Área Edificio y Seguridad
Director de Área

Vela por la conservación del edificio y su permanente puesta a punto como sede líder en la celebración de congresos y eventos. La puesta a punto y constante renovación de maquinarias, sistemas, suministros y mejoras estructurales es esencial en su quehacer. Coordina los equipos de Mantenimiento, Seguridad y Equipamientos audiovisuales del edificio, así como los Riesgos laborales 

YOLANDA ARLANDIS PÉREZ
Responsable de Riscs Laborals i Manteniment
Responsable de Manteniment i Gestora de Prevenció de Riscs Laborals

És la que gestiona dia a dia les tasques necessàries per a evitar incidents i complir adequadament la normativa de riscs laborals. Ajuda en les tasques necessàries per al manteniment dels sistemes i les instal·lacions permanents de l’edifici.

RISCS LABORALS

Yolanda Arlandis Pérez
Responsable de manteniment i gestora de prevenció de riscs laborals

És la que gestiona dia a dia les tasques necessàries per a evitar incidents i complir adequadament la normativa de riscs laborals. Ajuda en les tasques necessàries per al manteniment dels sistemes i les instal·lacions permanents de l’edifici.

RECURSOS HUMANS

Daniel Sobrino Sancho
Director Área Administración y Procesos
Director de Área

Coordina les tasques administrativo-financeres de Processos i Qualitat, Recursos Humans i Auditories. Els ingressos i les despeses del Palau, la correcta supervisió de pagament de clients i a proveïdors i la seua plasmació segons els principis de transparència són part essencial en les seues tasques com a director d’àrea.

PROCESSOS I QUALITAT

Luis Pérez Granero
Tècnic Superior de Qualitat i Processos

És l’impulsor del mapa de processos, de la seua aplicació i de la millora i adaptació permanent. També s’ocupa de la actualització permanent de l’aplicació informàtica de Gestió Integral, on tot el mapa de processos queda reflectit amb transparència i claredat, aportant eficiència i qualitat.

ADMINISTRATIU FINANCER

Daniel Sobrino Sancho
Director Área Administración y Procesos
Director de Área

Coordina les tasques administrativo-financeres de Processos i Qualitat, Recursos Humans i Auditories. Els ingressos i les despeses del Palau, la correcta supervisió de pagament de clients i a proveïdors i la seua plasmació segons els principis de transparència són part essencial en les seues tasques com a director d’àrea.

LUÍS PÉREZ GRANERO
Responsable de Qualitat, Processos i Indicadors

És l’impulsor del mapa de processos, de la seua aplicació i de la millora i adaptació permanent. També s’ocupa de la actualització permanent de l’aplicació informàtica de Gestió Integral, on tot el mapa de processos queda reflectit amb transparència i claredat, aportant eficiència i qualitat.

COMUNICACIÓ I RELACIONS EXTERNES

En contacte amb el món.

Des d’aquest departament ens encarreguem de promoure les relacions amb tots els públics objectius i grups d’interés, en l’àmbit nacional i internacional. També ens encarreguem de la gestió de la comunicació institucional del Palau i de la derivada de l’activitat d’aquest.

Trinidad Aguilar Navarro
Responsable Comunicació Institucional i Relacions Externes

Dissenya l’estratègia general de comunicació segons els distints públics objectius (interns i externs), controla el posicionament de la marca, coordina les relacions públiques de l’entitat, especialment amb associacions, i participa activament en el desenvolupament del sector de la comunicació, assumint la responsabilitat de la imatge institucional i corporativa.

GRACIA DOLZ DEL CASTELLAR
Especialista en Investigació de Mercat i Comunicació Corporativa

Analitza i investiga, realitza estudis de màrqueting i comunicació corporativa, i és community manager en xarxes socials.

INVESTIGACIÓ I CAPTACIÓ DE NEGOCI

Si necessites més informació la podràs sol·licitar en la següent direcció electrònica

ventas@palcongres-vlc.com

Encarna Soler Sánchez
Coordinadora de l'equip d'Investigació i Captació de Negoci
Cap d'Àrea

Responsable directa de la captació de negoci nou, tant de caràcter associatiu, com corporatiu, en qualsevols dels seus àmbits: nacional, europeu, internacional… Coordina les tasques de l’equip i encarrila les tasques d’investigació, prèvies i necessàries per a la comercialització activa i la confirmació d’actes.

Julia Suarez Garcia
Responsable de Captació de Negoci Corporatiu

Responsable de les gestions comercials destinades a captar actes d’índole corporativa: convencions i actes d’empresa nacionals i internacionals, els quals tenen terminis i vies de comercialització i tancament menys previsibles i que comporten una important desplegament creatiu i audiovisual.

Mónica Falcó Romero
Responsable de Captació de Negoci Associatiu

Responsables de totes les gestions comercials destinades a captar actes de caràcter associatiu, és a dir, congressos mèdics, científics, professionals… Els seus objectius són els actes d’àmbit nacional, europeu i internacional que aporten turisme de negoci i impacte econòmic a la ciutat.

Adelina Pedrós Vayá
Responsable de Captació de Negoci Associatiu

Responsables de totes les gestions comercials destinades a captar actes de caràcter associatiu, és a dir, congressos mèdics, científics, professionals… Els seus objectius són els actes d’àmbit nacional, europeu i internacional que aporten turisme de negoci i impacte econòmic a la ciutat.

Magdalena Cervera Cervera
Responsable de Gestió de Reserves i Actes Oberts al Públic

La seua tasca essencials és donar resposta immediata, completa i efectiva a les sol·licituds i peticions de reserves d’espais per a actes que aporten ingressos vitals per al Palau, els períodes de negociació i tancament dels quals poden ser molts curts. Entre aquests destaquen els concerts i espectacles oberts al públic amb espectaculars muntatges de so i il·luminació.

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTE

Si necessites més informació la podràs sol·licitar en la següent direcció electrònica

produccion@palcongres-vlc.com

 

Mónica Llul
Responsable de Producció i Logística d’Actes

Responsable de la venda de serveis i de la programació dels recursos materials i humans per a la realització dels actes. Acompanya a clients i organitzadors per a donar-los resposta i consell en totes les fases de l’acte.

Desire Pardines Cardona
Responsable de Producció i Logística d’Actes

Responsable de la venda de serveis i de la programació dels recursos materials i humans per a la realització dels actes. Acompanya a clients i organitzadors per a donar-los resposta i consell en totes les fases de l’acte.

Hermi Canet
Responsable de Producció i Logística d’Actes

Responsable de la venda de serveis i de la programació dels recursos materials i humans per a la realització dels actes. Acompanya a clients i organitzadors per a donar-los resposta i consell en totes les fases de l’acte.

Lina Bueno
Assistent de l’Àrea de Producció i Logística d’Actes

Gestiona serveis a expositors, elabora presentacions de productes i serveis, ajuda en la programació d’actes.

Amador Chicharro Gil
Responsable de Serveis Tècnics, Informàtics i Audiovisuals

Es responsabilitza de la gestió dels serveis tècnics, informàtics i audiovisuals tant durant la preparació com en la realització i desenvolupament de l’acte. També es l'encarregat o responsable de la manipulació i el funcionament dels equips tècnics: projecció, so, il·luminació…

Carlos Sánchez
Responsable de Serveis Tècnics, Informàtics i Audiovisuals

Es responsabilitza de la gestió dels serveis tècnics, informàtics i audiovisuals tant durant la preparació com en la realització i desenvolupament de l’acte. També es l'encarregat o responsable de la manipulació i el funcionament dels equips tècnics: projecció, so, il·luminació…

Sergio Roger Garcia
Responsable de Serveis Tècnics, Informàtics i Audiovisuals

Es responsabilitza de la gestió dels serveis tècnics, informàtics i audiovisuals tant durant la preparació com en la realització i desenvolupament de l’acte. També es l'encarregat o responsable de la manipulació i el funcionament dels equips tècnics: projecció, so, il·luminació…